top of page

מדיניות פרטיות

להלן סעיפים מתוך תקנון השימוש באתר. יש לקרוא אותם בצמוד לתקנון המלא

פרטיות

פרטיות
29 . מידע מזהה אישית שיימסר על ידך או שייאסף על ידינו יישמר במאגרי המידע של החברה למשך
הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק
זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי .
30 . החברה מצהירה בזאת שלא ייעשה שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

תקנון הצטרפות לרשימת התפוצה

תקנון הצטרפות לרשימת התפוצה
19 . האתר אינו אוסף מידע אישי אלא אם יימסר ביוזמת הגולש.
20 . גולש באתר המבקש להצטרף לרשימת הדיוור, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב
לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור הינה חינמית.
21 . ברישום לדיוור נותן הגולש באתר את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו
וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר לקוחותינו לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל ולטלפון
הנייד שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידינו.
22 . הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.
23 . בהצטרפותו לדיוור, מסכים הגולש באתר כי מידע ו/או הטבות שיקבל מהאתר, לרבות פרטיו
האישיים, יוחזקו במאגר מידע וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתנו ובהתאם
להוראות כל דין בכל מקרה, הפרטים לא יימסרו לצדדים שלישיים.
24 . הגולש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא
יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
25 . הנך רשאי לבטל את הסכמתך זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך. במקרה של ביטול הסכמתך
כאמור כאן, תוסר ממאגר המידע.
26 . האתר שומר לעצמו א ת הזכות להפסיק את חברותו של חבר/ה ברשימת הדיוור לפי שיקול דעת ו
ומבלי צורך לנמק.
27 . החבר/ה יגרע מרשימת הדיוור במהלך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה במשרדינו.
28 . האתר רשאי לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שימצא לנכון
ועל פי שיקול דעת ו הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש.

bottom of page